ENG below

Ми, українські неурядові організації, які працюють для прискорення енергетичного переходу, перед усім висловлюємо глибоку вдячність депутатам Європарламенту, які підтримали резолюцію з рекомендацією надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС.

Ми вдячні за послідовну політичну та фінансову підтримку для України з боку ЄС після повномасштабного збройного вторгнення росії. Ваша підтримка прагнення України стати членом ЄС, а також “зеленої” відбудови нашої країни сьогодні є надзвичайно важливою.

Після повномасштабного російського вторгнення та зміцнення геополітичного союзу між росією та Китаєм, для об’єднаної Європи необхідна масштабна перебудова енергетики та економіки з метою усунення енергетичної залежності від імпорту вугілля, газу, нафти та ядерного палива, щоб витримати завзяті атаки антидемократичних режимів.

8 червня 2022 року європейські оператори систем передачі погодилися відкрити торгівлю електроенергією з Україною після успішної екстреної синхронізації енергосистеми України з ENTSO-e 16 березня 2022 року. Європа та Україна, об’єднані в єдину синхронну електричну мережу, зараз стоять на порозі нової «зеленої» ери з величезним спільним потенціалом для розвитку відновлюваної енергетики. 

Подальші рішення, що будуть прийняті цього року, визначать долю енергетичної безпеки Європи та здатність ЄС виконувати свої зобов’язання за Паризькою угодою та бути лідером у боротьбі з надзвичайною кліматичною ситуацією. За 100 днів після вторгнення в Україну росія отримала 93 млрд. євро від експорту викопного палива. ЄС імпортував 61% на суму близько 57 млрд. евро. Таксономія ЄС для сталих інвестицій є одним із таких ключових рішень, які визначать наше спільне майбутнє.

Газові та ядерні компанії, включаючи російські “Газпром” і “Росатом”, активно лобіювали Додатковий Делегований Акт, який хибно визначає газові та ядерні проекти як сталі інвестиції. Це може стати прибутковою можливістю для Росії та допоможе фінансувати її військову агресію, водночас даючи росії ще більшу переговорну силу над Європою. Як наслідок, Таксономія ЄС ризикує не надати рекомендації щодо сталого інвестування, що поставить під загрозу репутацію Євросоюзу всередині та зовні. Європарламент уже ухвалив резолюцію про введення ембарго на імпорт російського газу та урану. Тепер настав час врахувати цю позицію, відхиливши Додатковий Делегований Акт.

Таксономія ЄС спочатку була розроблена, відповідно до законодавства, на основі «переконливих наукових доказів» (стаття 10.2 Регламенту про Таксономію). Включення газу та ядерної енергії, незважаючи на значні викиди метану та утворені радіоактивні відходи, забруднення води та знищення біорізноманіття пов’язані цією діяльністю, завдає серйозної шкоди довірі до Таксономії та її корисності.

Включення газових проектів в таксономію ЄС посилить залежність Європи від газу, особливо від російського, оскільки навряд чи Європа найближчим часом замінить весь свій попит газом із Близького Сходу чи Сполучених Штатів. Росія зможе заробляти додаткові 4 мільярди євро на рік від розширення газових потужностей відповідно до таксономії, що становитиме 32 мільярди євро до 2030 року, тоді як включення ядерної енергії в таксономію створить можливості для російської державної атомної енергетичної компанії «Росатом» отримати частку потенційних інвестицій у нові ядерні потужності ЄС, що оцінюються у приблизно 500 мільярдів євро.

Європейський Союз не повинен підривати свої геополітичні цілі, наполягаючи на продовженні інвестування державних коштів у газ та ядерну енергію. Єдиним швидким рішенням цієї кризи є надання переваги безпрецедентним інвестиціям у відновлювані джерела енергії, які необхідно розгортати з темпами військового стану.

З огляду на майбутнє, надійний дороговказ щодо інвестицій в сталу інфраструктуру матиме вирішальне значення для післявоєнної відбудови України та відновлення “зеленої” економіки. Більше того, Україна має найбільший потенціал для розгортання відновлюваної енергії в Європі і може стати двигуном декарбонізації всього континенту.

Як широка коаліція українських неурядових організацій, асоціацій відновлюваної енергетики та муніципалітетів, ми звертаємося до вашої свідомості, гідності та відповідальності при розгляді цього критичного питання: виключити газ та ядерну з таксономії ЄС.

Підписано: Наталія Литвин, координаторка Коаліції “Енергетичний перехід”.

Підтримали звернення: 

 1. Андрій Конеченков, голова правління “Української вітроенергетичної асоціації”
 2. Артем Семенишин, виконавчий директор “Асоціації сонячної енергетики України”
 3. Олександр Козакевич, голова “Української асоціації відновлюваної енергетики”
 4. Георгій Гелетуха, голова правління “Біоенергетичної асоціації України”
 5. Олександр Рєпкін, президент “Української водневої ради”
 6. Олександр Домбровський, голова правління “Global 100% RE Ukraine”
 7. Світлана Романко, організаторка кампанії “Stand With Ukraine”

***

Joint appeal to Members of the European Parliament

We, the Ukrainian non-governmental organizations who work for the energy transition, first of all would like to express our deep gratitude to every member of the European Parliament who supported the resolution recommending granting Ukraine the status of a candidate country for EU membership.

We are grateful for the EU’s consistent political and financial support to Ukraine after Russia’s full-scale military invasion. Your support for Ukraine’s aspiration to become a member of the EU as well as for the green reconstruction of our country is crucial today.

Following a full-scale Russian invasion and the strengthening of the geopolitical alliance between Russia and China, a major overhaul of energy and the economy to eliminate energy dependence on imports of coal, gas, oil, and nuclear fuel is essential for united Europe to withstand the audacious attacks of anti-democratic regimes.

8 June 2022 European transmission system operators agreed to open electricity trade with Ukraine, following the successful emergency synchronization of Ukraine’s power system with ENTSO-e on 16 March. Europe and Ukraine, integrated into a single synchronous electricity grid, now are on the threshold of a new “green” energy era with an enormous shared potential for renewable energy development.

Further decisions taken this year will determine the fate of Europe’s energy security and the EU’s ability to meet its obligations under the Paris Agreement and be a leader in tackling the climate emergency. Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of the invasion of Ukraine. The EU imported 61% of this, worth approximately 57 billion EUR. EU Taxonomy for sustainable investments is one of such key decisions, which will define our common future.

Gas and nuclear companies, including Russian Gazprom and Rosatom, lobbied heavily for the Taxonomy Complementary Delegated Act with nuclear and gas falsely labeled as sustainable investment. This can become a lucrative opportunity for Russia, one which could help finance its military aggression, while giving Russia even greater bargaining power over Europe. As a result, the EU taxonomy risks falling short of delivering sustainable investment guidance, compromising the EU’s reputation at home and abroad. The European Parliament has already adopted a resolution to put an embargo on imports of Russian gas and uranium. Now it is time to make this position count by rejecting the Complementary Delegated Act.

The EU Taxonomy was originally designed, by law, to be based on ‘conclusive scientific evidence’ (art. 10.2 of the Taxonomy Regulation). The inclusion of gas and nuclear, despite the substantial methane emissions and radioactive   waste generated, water pollution and destruction of biodiversity by these activities, is severely detrimental to the Taxonomy’s credibility and usefulness.

Including gas projects in the EU taxonomy will increase Europe’s dependency on gas – particularly Russian gas, as Europe is unlikely to replace all its gas demand with gas from the Middle East or the United States.  Russia could earn an extra €4 billion per year from a taxonomy-aligned expansion of gas capacity, totaling €32 billion by 2030, while the inclusion of nuclear energy in the taxonomy would create opportunities for Russian state-owned nuclear power company Rosatom to secure a share of an estimated €500 billion of potential investment in new EU nuclear capacity.

The European Union should not undermine its geopolitical goals by insisting on continued investment of public funds in gas and nuclear. The only quick solution to this crisis is to favor unprecedented investments in renewables which can be deployed as quickly as possible at war time pace.

Looking forward, a solid sustainable infrastructure investment guidance will be crucial for Ukraine’s post-war reconstruction and “green” economic recovery. Moreover, Ukraine has the largest potential for renewable energy deployment in Europe and can become an engine for decarbonization of the whole continent.

As a broad coalition of Ukrainian NGO’s, renewable energy associations and municipalities we appeal to your consciousness, dignity and responsibility in considering this critical matter: exclude gas and nuclear from the EU Taxonomy.

Signed by:

Ms. Nataliia Lytvyn, coordinator of Ukrainian Energy Transition Coalition.

Energy Transition Coalition
on behalf of NGO Ecoaction, NGO Ekoltava, NGO Ecoclub, NGO City of Sun, NGO Khmelnytskyi Energy Cluster, NGO All-Ukrainian Sustainable Development & Investment Agency, NGO PravoPolice, Solar Energy Association of Ukraine, Mykolaiv municipality.

Supporters of the аppeal:

 1. Andriy Konechenkov, Head of the Board Ukrainian Wind Energy Association
 2. Artem Semenyshyn, Head of Solar Energy Association of Ukraine
 3. Oleksandr Kozakevych, Head of Ukrainian Association of Renewable Energy
 4. Georgii Geletukha, Head of the Board Bioenergy Association of Ukraine
 5. Oleksandr Riepkin, the President of the Energy Association Ukrainian Hydrogen Council
 6. Oleksandr Dombrovsky, Head of the Board Global 100% RE Ukraine
 7. Svitlana Romanko, environmental lawyer, Stand With Ukraine campaign lead

       

Підготовлено за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна у рамках проекту “Адвокація механізмів підтримки ВДЕ-генерації в умовах війни”, а також у рамках проекту “Зміцнення мережі ГО “Ekonet” в питаннях охорони клімату і довкілля в Східній Європі і Центральній Азії» при фінансовій підтримці “Хліба для Світу”.