UKR/ENG

Ми, коаліція ГО та муніципалітетів “Енергетичний перехід”, до якої входять громадські організації «Екодія», «Еколтава», «Екоклуб», «Місто сонця», «Хмельницький енергетичний кластер», «Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого розвитку», «Правополіція» і м. Миколаїв, звертаємося до урядів країн ЄС, США та Великобританії з проханням невідкладно запровадити санкції проти одного з ключових інструментів, який використовує керівництво росії для енергетичного шантажу та підриву енергетичної безпеки у сусідніх країнах.

Енергетична компанія Inter RAO UES є монополістом в сфері експорту електроенергії з росії, а також контролює генеруючі потужності та мережеву інфраструктуру електропостачання в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.  Це надає Кремлю важелі економічного та політичного впливу на країни регіону, а також підриває їх енергетичну безпеку.

Головою правління та виконавчим директором Inter RAO UES є Ковальчук Борис Юрійович – син Юрія Валентиновича Ковальчука. Юрій Ковальчук є найбільшим акціонером та колишнім головою ради директорів банку «росія», в якому йому належало близько 38% у 2013 році і який вважається особистим банком вищих посадових осіб російської федерації. Він входить у найближче оточення президента рф путіна. Ковальчук є співзасновником так званого дачного кооперативу «Озеро», товариства, яке об’єднує впливову групу людей навколо президента путіна. 20 березня 2014 року Ковальчук потрапив під фінансові та візові санкції США відносно громадян росії, залучених до анексії Криму. Пізніше Ковальчука в свої санкційні списки внесли країни ЄС, Канада, Швейцарія та Австралія. Оновлений санкційний список Великобританії (від 25.03.2022) також включає Юрія Ковальчука.

Крім сина Ковальчука, в правління Inter RAO UES входить Сєчін Ігор Іванович, президент державної нафтової компанії «Роснєфть», що є одним з найбільш впливових людей в росії після путіна.

У грудні 2020 року Московський міський суд засудив до 15 років позбавлення волі керівницю одного з підрозділів Inter RAO Каріну Цуркан за звинуваченнями у шпигунстві на користь Молдови, які вона заперечує та спростовує за браком доказів.  Державні репресії, застосовані до неї, є демонстрацією дуже щільного зв’язку компанії з державним апаратом росії та грубим порушенням прав людини.

Inter RAO UES слугує політичним цілям росії, контролюючи електроенергетичні активи в анексованому Криму, окупованому Донбасі та у Придністров’ї. В Придністров’ї, контрольованому Росією регіоні Молдови, розташована Кучурганська ТЕС потужністю 2520 МВт. Електростанцію експлуатує ЗАТ «Молдавська ГРЕС», дочірнє підприємство Inter RAO UES. Постачання основного палива, російського газу, підприємству постійно субсидується шляхом непрозорої домовленості відповідно до «угоди з урядом Придністров’я про заходи державної підтримки».

До синхронізації енергосистем України та Молдови з ENTSO-e, Кучурганська ТЕС була основним постачальником електроенергії в Молдові та монополістом з часткою ринку понад 80%. Зараз це найбільший іноземний актив Inter RAO UES. Грошові потоки, пов’язані з цим підприємством та відповідні корупційні схеми підтримують проросійський сепаратистський режим у Придністров’ї, а також дозволяють рф втручатися у внутрішню політику Молдови. Сьогодні, після синхронізації з ENTSO-e, контролюючи цей актив, Inter RAO UES продовжує підривати енергетичну, економічну та внутрішню безпеку Молдови.

Оскільки під час війни попит на електроенергію в Україні різко впав, а також збільшилася нерівномірність виробництва електроенергії через сезонне збільшення сонячної генерації, Україна  відчуває труднощі з балансуванням енергосистеми та має великий профіцит встановлених потужностей. Водночас, Молдова вимушена купувати електроенергію в російського монополіста за завищеними цінами, одночасно субсидуючи постачання газу для електростанції.

У контексті наведених вище фактів ми звертаємось щодо необхідності наступних кроків:

1)      введення повного пакету санкцій проти компанії Inter RAO UES та її керівництва;

2)      арешт всіх активів ЗАТ «Молдавська ГРЕС»;

3) передача Кучурганської ТЕС в управління оператора енергосистеми Молдови «Молделектрика»;

4) забезпечення сполучення ринків електроенергії України, Молдови та Румунії для вільного обміну електроенергією та оптимізації роботи енергосистем, що також має посприяти зниженню цін для споживачів в усьому регіоні.

Просимо невідкладно ввести санкції та вжити необхідних правових та фіскальних заходів у відповідності до законодавства ЄС та умов Договору про Енергетичне Співтовариство.

Текст звернення англійською: Energy Transition Coalition_08_04_2022

***

We, the coalition of NGOs and municipalities “Energy transition”, consisting of NGOs Ecoaction, Ekoltava, Ecoclub, Khmelnytskyi Energy Cluster, All-Ukrainian Sustainable Development & Investment Agency, PravoPolice, Social Initiative City of the Sun and Mykolaiv municipality, call on the governments of EU member states, the USA, and the UK with a request to immediately impose sanctions against one of the key instruments used by the leadership of russia for energy blackmailing and undermining of the energy security in neighboring countries.

The energy company Inter RAO UES is a monopoly in the sector of electricity export from russia, it controls multiple power generation assets and grid infrastructure in countries of Eastern Europe, Caucasus, and Central Asia. The company’s position gives the Kremlin leverage of economic and political influence on the region’s governments and undermines their energy security. 

The chair of the board and an executive director of Inter RAO UES is Kovalchuk Borys Yuriyovych, a son of Yuriy Valentynovych Kovalchuk. The latter is the largest shareholder and former chairman of the board of directors of “russia” bank. In 2013 he owned 38% of the bank’s shares, which is considered a personal bank of the top officials of the russian federation. He belongs to the closest circle of president putin. Kovalchuk is a co-founder of a so-called cooperative “Ozero,” a community that brings together an influential group of people from putin’s surroundings. On 20 March 2014 Kovalchuk was subject to financial and visa sanctions from the USA against russian citizens involved in the annexation of Crimea. Later Kovalchuk was included in sanction lists by EU countries, Canada, Switzerland, and Australia. The updated sanction list of the United Kingdom (as of 25.03.2022) also includes Yuriy Kovalchuk.

In addition to Kovalchuk’s son, Sechin Ihor Ivanovych is also a board member of the board of Inter RAO UES. He is the president of the state company “Rosneft” and is one of the most influential figures in russia after putin. 

In December 2020, the Moscow city court detained for 15 years Karina Tsurkan, a director of one of the Inter RAO divisions, who was charged with espionage on behalf of Moldova. She refutes these claims because of the lack of evidence. State repressions that are applied to her demonstrate the very close ties between the company and state administration and are a blatant violation of human rights.  

Inter RAO UES serves russia’s political goals by controlling assets in the power sector in the annexed Crimea, occupied Donbas, and Transnistria. In Transnistria, a russian-controlled part of Moldova, the 2520 MW Kuchurgan thermal power plant is located. LTD “Moldavska HRES” operates the power plant, a subsidiary enterprise of Inter RAO UES. The plant’s primary fuel – russian natural gas – is permanently subsidized through a shady deal according to the “agreement with the Transnistria government on the measures for state support.”  

Before the Ukrainian and Moldavian transmission systems synchronized with ENTSO-E, Kuchurgan TPP had been the dominant electricity supplier in Moldova and held a monopoly, with the market share exceeding 80%. Now it’s the biggest foreign asset owned by Inter RAO UES. Money flows related to this enterprise and the corresponding corruption schemes support the pro-russian separatist regime in Transnistria and allow the russian federation to intervene in the internal affairs of Moldova. Currently, after the synchronization with ENTSO-E, Inter RAO UES continues to undermine the energy, economic and internal security of Moldova through control of the asset. 

The war led to a drastic decrease in the electricity demand in Ukraine while the irregularities of electricity production increased due to the seasonal increase in solar energy generation. Because of that, Ukraine experiences difficulties with power system balancing, and there is a significant surplus in baseload capacities. At the same time, Moldova is forced to buy energy from the russian owned monopoly at inflated prices while subsidizing the gas supply for that thermal power plant. 

In the light of the provided facts, we call on taking  the following steps:

1) Introduce a complete sanction package against Inter RAO UES and its management. 

2) Arrest all assets of LTD “Moldavska GRES”. 

3) Transfer operational control of the Kuchurgan TPP to the transmission grid operator “Moldelectrica”. 

4) Ensure coupling of the electricity markets of Ukraine, Moldova, and Romania to enable the free exchange of electricity and optimization of capacity utilization in their power systems, which should help reduce utility bills for customers across the region.

We ask you to immediately introduce sanctions and take necessary legal and fiscal measures in accordance with the EU legislation and the conditions of the Treaty establishing the Energy Community. 

Text of the letter in English: Energy Transition Coalition_08_04_2022

Матеріал підготовлено у рамках проекту «Зміцнення мережі ГО «Ekonet» в питаннях охорони клімату і довкілля в Східній Європі і Центральній Азії» при фінансовій підтримці «Хліба для Світу».