Українські міста і громади зробили значний крок уперед у розвитку за останні вісім років після Революції гідності і остаточної фіксації європейського вектору розвитку у 2014 році, яким послідувала окупація Росією Криму і частину сходу України.  Реформа децентралізації, виконання положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС, долучення України до Європейського зеленого курсу сприяли тому, що на сьогодні багато українських громад почали враховувати екологічні і кліматичні пріоритети у планах розвитку та брати амбітні відповідні зобов’язання. Також, вже більше 200 українських муніципалітетів взяли на себе кліматичні зобов’язання у рамках Угоди мерів.

Зараз всім плани українських громад під загрозою через повномасшатбне військове вторгнення Росії. Не є співпадінням, що першопричиною зміни клімату у світі та нападу Росії на Україну є споживання багатими країнами викопних енергоресурсів. Розвинені країни десятиріччями сплачували величезні кошти за російські енергетичні ресурси, потурали режиму Путіна та наділили його владою, не роблячи достатньо для досягнення енергетичної незалежності.

Зупинка споживання російських нафти, газу та вугілля допоможе не тільки покласти кінець війни в Україні, але також зробить вагомий внесок у досягнення цілей Паризької угоди. Зараз склався історичний момент, який одним сильним рішенням може врятувати тисячі життів українців та зробити внесок у добробут всіх прийдешніх поколінь.

Уряди провідних країн ЄС не зупиняють закупівлі російських нафти та газу, остерігаючись негативного впливу на економіку, зростання цін для кінцевих споживачів та, як наслідок, збільшення підтримки популістів, які розігрують карту зростання цін на газ чи бензин. Іншим потужним гравцем, що намагається не допустити зупинку постачань з Росії є окремі галузі промисловості. Вони тиснуть на свої уряди, говорячи про очікувані значні збитки та руйнування ланцюгів постачань.

У результаті “Європейський Союз заплатив 35 мільярдів євро за російську енергетику з початку повномасштабної війни 24 лютого”, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Доходи від експорту енергоносіїв дозволили російському режиму накопичити ресурси для збройного нападу на Україну та інші країни. Зараз вони утримують російську економіку від колапсу та дозволяють продовжити убивати українців.

У цих умовах позиція муніципалітетів може зіграти вирішальну роль. Сильна заява та відповідні дії від лідерів міст з вимогою зупинити російські поставки вже зараз стануть дуже вагомим кроком у напрямку зупинки російської агресії в Україні.

Ми закликаємо:

1. Відмовитися від споживання російських енергоносіїв у комунальних підприємствах та інших інституціях, якими керує місцева влада прямо зараз. Натомість, вживати активних заходів з енергоефективності і скорочення споживання, в тому числі шляхом управління попитом; розвивати сектор відновлюваної енергетики та вже почати надавати перевагу постачальникам енергії з відновлюваних джерел; диверсифікувати джерела поставок викопних джерел енергії та відмовитись від російських поставок в разі потреби в імпорті.

2. Ввести у дію елементи екстрених планів дій, які покликані забезпечити функціонування транспорту, адміністративних будівель та житла за відсутності поставок російських енергоносіїв. Тим більше, що таке раптове припинення поставок дійсно можливе чи то у наслідок бойових дій, чи ще одного рішення Путіна, або російської диверсії.

3. Звернутися до своїх національних урядів з вимогою наслідувати приклад муніципалітетів та накласти ембарго на російські поставки натомість інвестуючи у енергоефективність та ВДЕ.

4. Звернутися до промислових підприємств, що працюють на території або по сусідству з вашими муніципалітетами з проханням працювати разом над зупинкою споживання російської сировини.

5. Розробити та оприлюднити плани дій з зупинки закупівель російських енергоносіїв.

6. Проводити широкі інформаційні кампанії серед мешканців ваших міст та сіл про трагічні наслідки споживання російських нафти та газу, а також про можливості зменшення споживання внаслідок зміни споживацької поведінки.

Ми сподіваємось на вашу сильну та чітку позицію!

Повний текст звернення англійською мовою: № 33 Energy Transition Coalition_17_05_2022

***

Ukrainian cities and communities have significantly succeeded in the recent years since the Revolution of Dignity, which decisively set the country’s priorities with the European vector of development in 2014. Russian occupation of the Crimea and eastern districts of Ukraine followed immediately. The decentralization reform, the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and Ukraine’s accession to the European Green Deal have contributed to the fact that many Ukrainian communities today are taking into account environmental and climate priorities in development plans and making ambitious commitments. Moreover, more than 200 Ukrainian municipalities have already made climate commitments under the Covenant of Mayors.

Now all the plans of Ukrainian communities are under threat due to the full-scale military invasion of Russia. It is no coincidence that the primary cause of global climate change and Russia’s attack on Ukraine is the consumption of fossil fuels by rich countries. For decades, developed countries have paid vast sums of money for Russia’s energy resources, indulged in Putin’s regime and empowered it, not doing enough to achieve energy independence.

Stopping the consumption of Russian oil, gas and coal will not only help end the war in Ukraine but will also make a significant contribution to achieving the goals of the Paris Agreement. It is a historical moment now, when one strong decision can save thousands of lives of Ukrainians and contribute to the well-being of all future generations.

Leading EU governments have not stopped buying Russian oil and gas, fearing a negative impact on the economy and rise in end-user prices, which might result in the increased support for populists who are playing the card of higher gas or petrol prices. Other influential players supporting the supplies from Russia are specific industries. They are putting pressure on their governments and scaring them with significant damage and disruption of supply chains.

Hence, the European Union has paid €35 billion for Russian energy since the start of the full-scale war on February 24th, the EU’s top diplomat Josep Borrell has said. Energy exports have allowed the Russian regime to accumulate resources for an armed attack on Ukraine and other countries. Now they are keeping the Russian economy from collapsing and are allowing the further massacre of Ukrainians.

In these circumstances, the position of municipalities can play a crucial role. A strong statement and appropriate actions from the leaders of cities demanding to stop Russian supplies will be a decisive step towards ceasing Russian aggression in Ukraine.

We ask you to spread the word among your member municipalities with a call to:

1. Refuse immediately consuming Russian energy by utility enterprises and other entities run by local authorities. Instead, we call on taking robust energy efficiency measures and reducing consumption, managing the demand. We encourage you to develop the renewable energy sector and to give preference to renewable source energy suppliers, diversify fossil energy supplies and abandon Russian supplies if imports are needed.

2. Implement emergency action plans in parts designed to ensure the functioning of transport, office buildings and housing in the absence of Russian energy supplies. Moreover, such a sudden cessation of supplies is indeed possible, either as a result of hostilities, or another decision by Putin, or Russian sabotage.

3. Ask your national governments to follow the example of municipalities, impose an embargo on Russian supplies, and instead invest in energy efficiency and RES.

4. Ask industrial enterprises operating in your municipalities or in the vicinity for collaboration in stopping the consumption of Russian energy and raw materials.

5. Develop and publish action plans to stop the procurement of Russian energy.

6. Conduct extensive information campaigns among residents of your cities and villages about the tragic consequences of Russian oil and gas consumption, as well as the possibility of reducing consumption due to changes in consumer behaviour.

We hope for your solid and uncompromising position!

Text of the letter in English: № 33 Energy Transition Coalition_17_05_2022

Матеріал підготовлено у рамках проекту «Зміцнення мережі ГО «Ekonet» в питаннях охорони клімату і довкілля в Східній Європі і Центральній Азії» при фінансовій підтримці «Хліба для Світу».